О школи

Основна и средња школа „9. МАЈ“ је једина школа на територији општине Зрењанин која кроз своју делатност врши образовање и васпитање деце са сметњама у развоју. 

Школа је основана је 1966. године и налази се у самом центру Зрењанина. По свом оснивању смештена је у згради која је сазидана још давне 1903. године и представља значајан споменик културе под заштитом Завода за заштиту споменика.

Зграда је првобитно имала намену „Интерната жељезничке средњошколске омладине“,  половином прошлог века у згради је био смештен „Дом за мушку и женску омладину“, да би 1960. године била основана основна школа „2.Октобар“, у чијем саставу у помоћној згради школе се налазило одељење за децу ометену у психофизичком развоју. Услед већих потреба за образовањем и збрињавањем овакве деце основна школа „2. октобар“, 1966. године бива измештена, те се у овој згради оснива специјална основна школа која се надаље бави само васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју. При школи се налазио и интернат да би 1977. године био измештен у засебну зграду. Школа половином седамдесетих година прошлог века почиње да се бави и стручним оспособљавањем ученика.

Мисија школе

Едукација и психосоцијална подршка деци са сметњама у развоју са циљем укључивања у друштво за самосталан живот.

Подршка породицама ученика и сензибилизација друштвене заједнице за потребе ове деце.

Социјална инклузија.

Визија школе

Пружање стручне помоћи и подршке појединцима, породицама и установама.

Лепа, чиста и безбедна школа у којој ће се у пријатној и подстицајној атмосфери развијати потенцијали сваког појединца.

Школа отворена за сарадњу.

Школа данас

Основна делатност Школе је образовно-васпитна делатност у оквиру:
– предшколског васпитања и образовања деце за узрасни период од три године до поласка у школу, са припремним предшколским програмом, за предшколске васпитне групе деце са сметњама у развоју;
– основног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју у седишту Школе у Зрењанину и у издвојеним одељењима у Меленцима и Стајићеву и одељењем у Алтернативи;
– средњег стручног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју.

Ученици наше школе практичну наставу обављају у школским радионицама или у сарадњи са другим организацијама, односно, привредницима града.
Настава се реализује у три смене. Васпитно-образовни рад се одвија на два језика: српском и мађарском.
За ученике првог и другог циклуса основне школе, обезбеђен је и продужени боравак.
У школи постоје кадровски услови за успешан образовно – васпитни рад.
Поред наставника разредне, разредно-предметне и предметне наставе у школи раде и следеће службе:
Стручну службу школе чине 2 психолога, 1 социјални радник.
У школској библиотеци је библиотекарка.
Здравствена служба је заступљена са 6 медицинских техничара.
8 дефектолога–васпитача су ангажовани у развојно предшколској групи.
Нашим ученицима су свакодневно на располагању, по тачно утврђеном распореду наставници код којих ученици одлазе на индивидуалне или групне вежбе. У индивидуалној настави су ангажовани дефектолози- наставници корективно стимулативних вежби и то: 5 логопеда, 7 реедукатора психомоторике, 2 наставника корективне гимнастике, и 2 наставника социјалних вештина.
Наше колеге, дефектолози-наставници корективно стимулативних вежби пружају додатну стручну подршку у другим установама/школама у Зрењанину и у околним насељеним местима. Веома велики број деце и ученика из типичних школа је обухваћено додатном подршком у којој је ангажован 21 дефектолог- наставник, с тенденцијом раста броја ученика сваке године којима је потребна стручна помоћ.
Пуно је циљева и задатака које настојимо да остваримо у школи .
Један од главних циљева нам је укључивање ученика у друштвени живот заједнице на свим нивоима. Најважнији задатак, поред образовно-васпитног, је и корективно-педагошки рад, у циљу професионалног и животног осамостаљивања и оспособљавања ученика за самосталан рад и живот уопште.
Наставници поред рада са децом и ученицимa обављају и саветодавни рад са родитељима кроз индивидуалне разговоре, родитељске састанке, кроз Клуб родитеља и кроз разнe трибине.
Саранички однос родитеља и школе је важан у остваривању социјалног развоја ученика.
Оваквим односом се повећавају могућности и стварају се прилике да сваки ученик оствари свој потенцијал.

Стручна служба

У оквиру стручне службе наше школе раде два психолога и социјални радник.
Психолог
Психолози су на располагању свим ученицима, родитељима и наставницима којима је потребна помоћ и подршка.
Труде се да својим саветима и идејама унапреде наставни процес и допринесу бољем функционисању школе.
Рад са ученицима представља приоритет. Многобројне активности се изводе у циљу њихове адаптације на школске захтеве, на њихов напредак и развој: од процене и праћења ученика кроз развојне фазе, индивидуалног саветодавног рада, подршке у кризним периодима, па све до анализе понашања у различитим животним ситуацијама.
Социјални радник
Пружа помоћ појединим ученицима или групама ученика који се могу наћи, или су се нашли у ситуацији отежаног социјалног и емоционалног развоја.Такође, социјални радник представља део комплексне подршке особама са сметњама у развоју чији родитељи изразе жељу да своје дете укључе у нашу школу.
Делатност социјалног радника je превентивног карактера, јер представља систематско откривање, евидентирање и праћење социјалних тешкоћа ученика и њихових породица. Делатност социјалног радника је такође и оперативна у смислу пружања помоћи ради решавања откривених проблема и спречавања њихових даљих негативних последица.

Библиотека – Школска библиотека је омиљено место ученика наше школе и прилагођено је њиховим потребама, узрасту и способностима, као и потребама наставника у целокупном процесу образовања и васпитања. Топла атмосфера, топле боје у простору, тишина, пријатна музика, наставници, асиситивна, дидактичка средства доприносе да ученици радо бораве у школској библиотеци. Школска библиотекарка је наставник који посредује између читалаца-ученика и књига, читалаца-ученика и електронске базе података, наставника и стручне и опште литературе.
Рад са децом у школској библиотеци, узимајући у обзир сецифичности наших ученика, као и тешкоће у описмењавању, организован је превасходно као могућност да кроз коришћење библиотечких услуга, деца развијају љубав према књизи и навику уживања током читања. Ученицима, кроз различите активности (часове читања, гледање филмова, рад у радионицама) библиотекарка пружа могућност да развијају пажњу, машту, мотивацију, мишљење, говор и богате речник.
Поред књижног фонда у библиотеци се налази интерактивна табла са најновијим софтвером који пружа велике могућности да ученици уче на занимљивији начин, таблети, асистивна и дидактичка средства, које наставници могу свакодневно да користе у свом раду, а све у циљу лакшег и занимљивијег рада у самој настави. Све ово доприноси да ученици поред наведених циљева, стичу и користе вештине вредновања информација, без обзира на облик, формат или медиј, као и да овладају начинима друштвене комуникације.