Програми

Предшколско образовање
Основна школа
Средња школа

Пружање додатне стручне подршке

Увођењем инклузије у образовно-васпитни систем, у нашој земљи, дошло је до великих промена у раду типичних школа, али исто тако је дошло до промене у раду наше школе.
Осетивши потребу за пружањем подршке ученицима из типичних школа, наша школа је проширила своју делатност, још 2012.године.
Тада почињемо са посебним сегментом рада, који се огледа у пружању подршке ученицима из типичних школа, у свим сферама развоја, функционисања, ради лакшег уклапања, савладавања задатака и напредовања у образовно-васпитном систему, у који су укључени.
Ослушкујући потребе типичних школа, видели смо како расте број деце којој је потребна подршка у школама и вртићима, наиме, расла је потреба за дефектолошким и логопедским третманима, за едукацијом васпитача, учитеља, наставника, ученика и родитеља.
Сходно овим потребама, сваке године смо ангажовали све већи број олигофренолога, логопеда, наставника социјалних вештина, а често инаставника корективне гимнастике.. Тренутно је, у овом сегменту рада ангажован 21 стручњак (логопеди, реедукатори психомоторике, наставници корективне гимнастике, наставници социјалних вештина).
У већини типичних школа препознали су наше колеге који пружају додатну подршку, као важног стручног сарадника у свом раду и укључили их у своје инклузивне тимове.
Наставници који пружају додатну подршку поред свакодневног рада са ученицима и децом, организују едукације, радионице, дају стручне савете и унапређују сарадњу наставника са родитељима.
Пружање додатне подршке ученицима типичних школа и вртића данас је заступљено у великом броју установа, како у граду, тако и у насељеним местима наше општине.
Третманима, које им пружају стручњаци, је обухваћен веома велики број деце, с тим да се тај број сваке године увећава.

Корективни рад са ученицима

Корективни рад подразумева индивидуалну примену метода специјалне едукације и рехабилитације које ученицима помажу да превазиђу развојне сметње и потешкоће у учењу или да умање њихов утицај на образовање ученика, у било ком смислу.
За примену корективног рада компетентни су дефектолози. У нашој школи корективним, индивидуалним радом логопеда, реедукатора психомоторике, наставника корективне гимнастике и наставника социјалних вештина, су обухваћена деца/ученици развојно предшколских група, нижих и виших разреда основног образовања и средњег образовања.
Рад логопеда подразумева различите активности зависно од тога који проблем дете има и које су му потребе. Спроводи се у циљу корекције поремећаја вербалне комуникације и ублажавања развојних поремећаја код деце. Рад логопеда често превазилази границе онога што се дефинише као развој говора па укључује подстицање развоја личности у свим њеним областима у сврху разрешавања проблема и општег оспособљавања детета за разне животне ситуације.
Логопедским третманом обухваћени су сви ученици наше школе.
Реедукација психомоторике
Вежбе опште реедукације психомоторике имају за циљ да преко кинестезије и свих чула, истовремено обнове дететова искуства о себи у односу на простор и време и у односу на другог.
У нашој школи овај метод се користи у третману деце успореног или дисхармоничног развоја, са говорно-језичким поремећајем, первазивним поремећајем, проблемима повезаним са латералном доминацијом.
Задатак ових вежби је да допринесу развоју моторике, подстичу развој чулног опажања, допринесу емоционалном и социјалном развоју детета, да олакшају учење, читање, писање и богате сензорна и психомоторна искуства детета.
Задатак реедукатора психомоторике је да успоставља равнотежу између потреба детета и захтева средине.
Вежбе реедукације имају за циљ боље сналажење ученика у његовој средини, да развијају позитивну слику детета о себи и позитивно орјентисану личност, да успостави емоционалну стабилност детета, да унапреди вештину самоизражавања и споразумевања.
Наставник корективне гимнстике ради рехабилитацију и специјалну едукацију деце са психо-физичким поремећајима и психо-физичким недостацима.
Бави се превенцијом, дијагностиком, детекцијом, третманом и едукацијом деце са слабом покретљивошћу, недовољном координисаношћу покрета, оштећењима грубе и фине моторике, као и успореним психомоторним и сезорним функцијама.
Наставник социјални вештина бави се превенцијом, откривањем, третманом, процесуирањем код деце и младих са поремећајима у понашању, како би се што успешније укључиле у нормалан живот и рад у друштвеној заједници.
Бави се васпитањем и преваспитањем и социјалнолном контролом деце и младих са поремећајима у понашању.

Библиотека

Целодневна

Кухиња

Сала за физичко

Сензорна соба

Реедукација

Логопед

Предшколско

Машинска радионица

Кројачка радионица